Pflastersteine

Code of Conduct

ERIMA adfærdskodeks

Troværdighed / Inspiration / Engagement / Ærlighed

Vi hos Erima GmbH bekender os til en streng overholdelse af menneskerettighederne. På dette grundlag deler vi sammen med vores partnere forpligtelserne til at opretholde en høj etisk standard og står inde for følgende adfærdskodeks:

Ingen beskæftigelse af mindreårige. Vores leverandørers medarbejdere er ikke i den skolepligtige alder eller har nået den lovmæssige erhvervsdygtige alder i det pågældende land, alt efter hvilken alder der ligger højest.

Arbejdstidsregulering. Leverandørernes medarbejdere arbejder ikke mere end 60 timer om ugen eller ikke længere end fremstillingslandets lovmæssigt gældende regler om normal arbejdstid samt overarbejde tillader det, alt efter hvilken tidsramme der er lavest. Overarbejdstimer bliver ydet efter aftale og godtgjort med tilsvarende tillæg. Arbejdstager har i hvert tidsafsnit på 7 dage en hviletid på mindst 24 sammenhængende timer. 

Lønninger gives med hensyntagen til grundbehovet og alle lovmæssigt foreskrevne socialydelser. Der bliver aflønnet efter den pågældende mindsteløn eller den branchemæssige lønaftale, alt efter hvilken der er højest.

Respekt og ligestilling, uafhængig af race, religion, alder, køn, social herkomst, politisk overbevisning, seksuel orientering eller faglig stilling.

Foreningsfrihed. Alle har ret til at organisere sig i fagforeninger eller andre arbejds- eller industrirelaterede foreninger, ligesom alle har ret til lønforhandlinger.

En sikrere og sundere arbejdsplads. Der bliver stillet en arbejdsplads til rådighed, hvor arbejderens sundhed og sikkerhed bliver garanteret såvel som beskyttelse og bevaring af miljøet.

Belastning og mishandling bliver ikke tolereret. Leverandørernes medarbejdere bliver behandlet med respekt og værdighed. De beskæftigede bliver ikke udsat for psykisk, seksuel, fysisk eller verbal skade eller mishandling.

Miljøskader bliver minimeret. Leverandøren beskytter miljøet og menneskenes sundhed gennem overholdelse af de lovmæssigt gældende retningslinjer, herunder luftemission, fedtstof-/specialaffald og spildevandsudledning. Leverandøren tager de nødvendige forholdsregler for at holde den erhvervsmæssige miljøbelastning så lav som muligt, og bestræber sig stadigt på at forbedre miljøindsatsen.

Bygningssikkerhed og brandforebyggelse. Arbejdspladserne skal på alle etager råde over tilstrækkelige nødudgange, der er tilsvarende kendetegnet. Flugtvejene skal være frit og let tilgængelige. Alle medarbejdere skal være informeret omkring sikkerhedsforanstaltningerne (nødudgange, ildslukkere osv.).

Tillid og samarbejde. Erima GmbH forventer af alle sine leverandører og underleverandører, at ovenstående regler bliver overholdt og at størst mulige anstrengelser foretages for at opnå disse standarder.